Enquête samenwerking en meerwaarde RBCZ

Inleiding reden onderzoek

 

De redenen van de enquête waren gericht op een aantal klachten die het bestuur van de ABvC de laatste jaren regelmatig kreeg over de RBCZ en haar meerwaarde. Veel voorkomende klachten waren het kostenaspect (lidmaatschap, verplichte bijscholing, visitaties), de onduidelijkheid over de organisatie RBCZ en beïnvloeding van bestuurlijke aangelegenheden bij de ABvC. Ook het steeds meer veranderen naar een branchevereniging baarde zorgen bij een aantal leden.

 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de zienswijze van onze leden en de manier waarop het bestuur haar houding en werkzaamheden t.a.v. de RBCZ moet uitvoeren werd een enquête gehouden.

 

De informatie uit de enquête geeft  het bestuur een duidelijker beeld op welke manier zij de ABvC moet vertegenwoordigen bij de RBCZ. Eveneens is duidelijk geworden op welke momenten er overleg met alle leden moet plaatsvinden als er veranderingen ontstaan in de samenwerking met de RBCZ.

 

Alle resultaten uit de enquête zijn in een rapportage verwerkt.  De resultaten bij de keuzevragen zijn in aantallen aangegeven. De antwoorden op de open vragen werden voor de leesbaarheid groepsgewijze samengevoegd en geven de essentie van de meningen weer.

 

Namens het bestuur wil ik iedereen danken die aan de enquête heeft meegewerkt. Zonder deze input kunnen wij ons werk niet goed uitvoeren. De resultaten worden in het bijgevoegde rapport gepubliceerd. De RBCZ zal ook door het bestuur worden geïnformeerd. Wij hopen dat de informatie en eventuele activiteiten tot een meerwaarde voor iedereen zal leiden.

 

Namens het bestuur,

 

Theo Hendrickx
Voorzitter ABvC

 


Rapportage enquête meerwaarde RBCZ voor ABvC

 

Algemene informatie deelname enquête

Periode enquête: 27-9-2022 tot 28 oktober 2022.

248 leden werd een digitale uitnodiging toegezonden.

100 leden ( 40,3%) hebben de enquête correct ingevuld.

Gezien het percentage mag de enquête voor alle leden als representatief worden gezien.

 

Vraagstellingen en resultaten

 

1. Wat was de reden dat jij je bij de RBCZ hebt aangesloten of wat zou de reden zijn om je aan te sluiten?

 

91, vanwege de mogelijkheid van vergoeding door zorgverzekeraar

49, om bij een grotere vertegenwoordiger te horen (meer stem en mogelijkheden)

61, om bij een kwaliteitsregister aangesloten te zijn

Overige opmerkingen waren vooral gericht op het uitstralen van professionaliteit. Aansluiting bij de RBCZ biedt leden een professionele uitstraling en betekenis voor de omgeving.

 

2. Welke meerwaarde ervaar jij of hoop je te ervaren in jouw praktijkvoering door de aansluiting bij de RBCZ?

 

91, ik word voor een deel vergoed door de zorgverzekeraar

68, ik kan mijn kwaliteit aantonen vanwege de erkenning door het kwaliteitsregister van de RBCZ

32, ik krijg meer cliënten door de RBCZ

Overige opmerkingen maakten duidelijk dat men de meerwaarde van de RBCZ niet goed kon benoemen. Opvallend was dat men van mening was dat het aansluiten bij de RBCZ door de ABvC  als eis wordt gesteld hoewel dit nooit als zodanig is gecommuniceerd.

 

3. Informeert de RBCZ jou voldoende over de ontwikkelingen die door deze organisatie worden uitgevoerd?

 

38, ja, voldoende. Ik ben goed op de hoogte van de zaken die bij de RBCZ spelen.

8 , nee. in het geheel niet. Ik weet vaak niet waar het over gaat of wat de RBCZ doet.

36, onvoldoende. Het is voor mij vaak verwarrend of onduidelijk wat de RBCZ doet.

18, bij overig werd met name aangegeven dat de informatie vaak onduidelijk is. Ook werden de workshops als weinig relevant voor onze beroepsgroep gezien. Eveneens werden de nieuwsbrieven door de ABvC als onvoldoende gezien.

De informatie van de RBCZ over ontwikkelingen worden grotendeels als onvoldoende gewaardeerd. Enkele leden waren goed op de hoogte van de ontwikkelingen bij de RBCZ.

De profilering zag men vaak als onvoldoende en gebrekkig.

 

4. Wat zou je doen als de RBCZ niet meer voor de vergoeding van de zorgverzekeraar VGZ en aangesloten zorgverzekeraars kan zorgdragen?

 

43, beëindigen hun lidmaatschap bij de RBCZ

14, niet meer aangesloten willen zijn

36, weet niet wat zij gaan doen

7, overige opmerkingen

Bij overig wordt met name aangegeven dat er nauwelijks tot geen meerwaarde gevonden kan worden als er geen vergoedingen meer zijn. Men ziet de ABvC als voldoende borging om het beroep uit te voeren. De RBCZ heeft geen toegevoegde waarde.

 

5. Wat verwacht je van de RBCZ voor de toekomst?

 

84, dat ik vergoed blijf voor mijn werkzaamheden door de zorgverzekeraars.

73, dat wij in de psychosociale sector een duidelijke plaats krijgen.

69, dat wij goed vertegenwoordigd worden vanuit de koepel naar andere reguliere organisaties en overheid.

7, Overige opmerkingen: hierbij werd met name aangegeven dat de leden verwachten dat de RBCZ meer zal doen voor de beroepsgroep Registercounsellors. Ook het verkrijgen van meer financiële mogelijkheden ziet men als een opdracht voor de RBCZ. De borging van kwaliteit bleek ook een belangrijke factor te zijn.

 

6. Wat is jouw mening over de invloed die de RBCZ heeft op de ABvC?

 

4, geen invloed op de ABvC.

27, weinig invloed op de ABvC.

34,  veel invloed op de ABvC.

35,  Bij overige opmerkingen gaven leden aan dat zij vaker het idee krijgen dat de ABvC  in haar functioneren door de RBCZ wordt belemmerd. Veel lijkt te zijn opgelegd door de zorgverzekeraars en de RBCZ als woordvoerder. De RBCZ komt regelmatig met eisen die voortdurend geld kosten wat als groot bezwaar wordt gezien (bijv. de visitaties).

Men ziet de RBCZ als geen verbetering op de huidige eisen en kwaliteit van de ABvC. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij geen zicht hebben op de invloed van de RBCZ op de ABvC.

 

7. Wat zou jij veranderd willen zien in de samenwerking tussen de RBCZ en ABvC?

 

43, niets

57, één of meer dingen…

Hierin geven de respondenten aan dat zij meer ondersteuning van de RBCZ aan de ABvC verwachten. Dat wordt door veel leden als ondermaats gezien.

Dat de RBCZ zich gaat ontwikkelen tot een ‘BIG-registratie’ en die erkenning ook breed gedragen wordt. Dit zal de samenwerking verdiepen.

Dat de RBCZ meer cliënten weet door te verwijzen. Met name een betere vertegenwoordiging van onze beroepsgroep wordt breed gedragen, dat ziet men momenteel duidelijk als ondermaats.

 

8. Vind je dat wij bij de RBCZ aangesloten moeten blijven ondanks de kosten en extra verplichte eisen/richtlijnen?

 

55, ja

9, nee

2, ik weet het nog niet

7, bij overige geven de meeste leden aan dat zij alleen voor de vergoedingen willen blijven, anders direct stoppen met de RBCZ. De grote meerwaarde voor de vergoedingen wordt als hoofdreden van aansluiting aangegeven. Kwaliteitsbewaking ziet men in mindere mate omdat men van mening is dat de ABvC op een hoog niveau de kwaliteit bewaakt.

De aansluiting bij de RBCZ zou ook kunnen blijven als er een betere bekendmaking van onze beroepsgroep zal plaatsvinden. Samen staan we sterk.

 

 

 

Conclusie

Uit de informatie van de enquête wordt een duidelijk beeld gegeven van de zienswijze door onze leden over de RBCZ. De mogelijkheid om vergoed te worden door de aansluiting is veruit de hoogste score. Bijna iedereen ziet hierin een meerwaarde om aangesloten te blijven bij de RBCZ. De huidige situatie wordt daardoor als meerwaarde positief ervaren.

Daarnaast zien veel leden de RBCZ als een mogelijke vertegenwoordiger voor de psychosociale sector, waarbij opgemerkt dient te worden dat veel leden weinig tot geen support voelen voor de beroepsgroep Registercounsellors. Hierin is men negatief over de meerwaarde van de RBCZ.

De kwaliteitsbewaking zien veel leden als geen meerwaarde gezien het feit dat de ABvC een hoge hbo-standaard hanteert en een uitgebreide regelgeving toepast. Veel leden ervaren voldoende geborgde professionaliteit. Op dit punt zijn de leden minimaal positief ten aanzien van de RBCZ en ervaren nauwelijks een meerwaarde.

Samenwerking met andere beroepsgroepen wordt door een grotere groep leden gedragen. Hoewel samenwerking als belangrijk wordt gezien, kunnen veel leden zich geen beeld vormen van de manier waarop die vorm zou moeten krijgen. Veel leden ervaren een gematigde positieve bijdrage van de RBCZ.

De invloed van de RBCZ op de ABvC wordt in de meeste antwoorden als onduidelijk of nadelig ervaren. Hierin komt duidelijk naar voren dat de waarde van de RBCZ als onduidelijk of negatief wordt ervaren.

De conclusies zullen in de komende bestuursvergaderingen als gespreksonderwerpen worden besproken. De resultaten zullen in het gesprek met de RBCZ verder worden uitgewerkt.

 

Theo Hendrickx

Voorzitter
Namens het bestuur van de ABvC

Blijf op de hoogte van de ABvC

Nieuwsbrief

Binnenkort verschijnt hier een nieuwsbrief over alle nieuwtjes rondom de ABvC en counselling in het algemeen.

Meer info

Lid worden?

Een lidmaatschap van de ABvC biedt veel voordelen als je als counsellor aan de slag wilt gaan. klik op de button voor meer informatie of om je aan te melden.

Meer info

Komende workshops

De ABvC organiseert regelmatig workshops en themadagen die je ook als niet-lid kunt bijwonen. Klik op de button voor meer informatie.

Naar de agenda
Top